Scopus


7 خرداد 1401
وبینار آموزشی ScienceDirect Topics، ScienceDirect ،Scopus

 

9 بهمن 1397
برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه‌های استنادی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگاه آشنایی با پایگاه‌های استنادی ویژه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.

 
 
 
< >